Registrerades rättigheter

Auktoriserad person

Krka har utsett ett dataskyddsombud (DPO) som ansvarar för personuppgifter. Bland andra uppgifter som definieras av GDPR, är en av de viktigaste DPO-uppgifterna att upprätta och genomföra särskilda förfaranden och kontrollera alla förfaranden som implementerats av Krka för att de registrerade ska kunna utöva sina rättigheter.

KontaktuppgifterKrka Sverige AB
Göta Ark 175 (postal address)
Medborgarplatsen 25 (visiting address)
118 72 Stockholm
Johanna Lythell 

E-mail dataprotection.officer.se@krka.biz

Registrerades rättigheter

Du kan skicka in * dessa formulärförfrågningar din begäran personligen eller med ett certifierat dokument som bevisar att det är rätt person utövar sin rätt. Skydd av personuppgifter mot obehörig konsultation och säkerställande av personuppgifter är ett av huvudmålen med GDPR. Därför måste de registrerade acceptera Krkas krav på identifiering. Annars kan någon begära en kopia eller rättelse av någons personuppgifter, vilket kan leda till obehörigt avslöjande eller användning av felaktiga personuppgifter.

I de fall de registrerade ger samtycke efter en begäran på elektronisk väg, ska återkallandet av ett sådant samtycke vara möjligt och identiteten hos de registrerade ska verifieras med hjälp av e-postbekräftelse.

Vi ska bemöta varje ansökan som lämnats in av de registrerade och vidta lämpliga åtgärder eller meddela de registrerade om detta inte är möjligt, och i så fall  ange orsakerna till det.