Integritet och efterlevnad

Ansvarsfull affärsverksamhet

Krka är ett företag med en lång tradition av att bygga framgång genom integritet och engagemang enligt de striktaste etiska normerna. Krka är ett av världens ledande generikabolag, och vi är medvetna om våra skyldigheter samtidigt som vi är måna om att ta tillvara på de möjligheter vi har för att hjälpa till att skapa en ansvarsfull affärsmiljö. Vi driver vår verksamhet med omsorg och omtanke och tar hänsyn till de långsiktiga konsekvenserna av verksamheten på hela den sociala miljön.

Efterlevnad i koncernen

Vår integritet bygger på etik, efterlevnad av våra interna koncernregler, och effektiv riskhantering.
Krkas grundläggande etiska principer är respekt, samarbete, och integritet i ledningen.

En efterlevnad av koncernreglerna säkerställer att företaget och dess anställda följer alla relevanta bestämmelser, internationella standarder och riktlinjer, och att företaget har ett transparent samarbete med tillsynsmyndigheter. Bolagets skyldigheter att följa koncernreglerna beskrivs i flera policies som i detalj beskriver aktiviteter och ansvarsområden för implementering av olika processer. Syftet med dessa är även att säkerställa minsta möjliga avbrott i affärsverksamheten samt att minimera risken för regleröverträdelser, standarder, företagspolicy och interna regler.

Hanteringen av olika typer av risker i företagets efterlevnad av koncernreglerna införlivas i alla Krkas affärsprocesser, vilket möjliggör såväl identifiering som hantering av faktorer som kan riskera strategiska och affärsmässiga mål för företaget och hela Krka-koncernen.

Respekt och samarbete

Lika möjligheter för alla, respekt för rättsliga normer och etiska förhållningssätt mot andra människor och till samhället utgör grunden för vårt arbete.
Vi är medvetna om att partnerskap och tillit väsentligt påverkar Krkas affärsverksamhet. Därför uppmuntrar vi till samarbete med alla intressenter baserat på ömsesidig respekt och hänsyn till olika åsikter som är inriktade på att öka värdet av hela Krka-koncernen.

Effektivitet

Effektiva, kvalitativa- och säkra läkemedel och andra produkter är vårt sätt att bidra till en bättre livskvalitet för alla människor. Vi utvecklar innovativa produkter och strävar efter att utöka tillgängligheten.
Vår forskning och utveckling  och vårt samarbete med aktörer inom det medicinska området och våra affärspartners, hjälper oss att förbättra vår kunskap och bidra till utvecklingen av kvalitativa läkemedel.

Vi är engagerade i att tillhandahålla en rättvis, innehållsrik och aktuell information om våra produkter.

Vi skyddar noga all information om Krka, våra affärspartners och tredje parter, som kommer till vår kännedom inom vår arbets- och affärsverksamhet.

Alla anställdas och tredje parters personuppgifter måste hanteras med försiktighet, där tillvägagångssätten är transparenta och i enlighet med bestämmelser om skydd av personuppgifter.

Ledningens integritet

Ledningen sätter ett viktigt exempel med sitt ledningsarbete, varför alla våra chefer är personer som måste dela Krkas nyckelvärden. Tanken är att ett gott ledarskap uppmuntrar anställda och bidrar därmed till att integriteten i hela företaget stärks.

Chief Compliance Officer ansvarar för företagets efterlevnad på högsta nivå.

Våra seniora chefer ansvarar för att öka medvetenheten om företagens efterlevnad i sina egna affärsenheter. De måste se till att alla anställda informeras om alla regler, riktlinjer och standarder och att dessa följs. I sitt arbete, utbildas och tränas medarbetare regelbundet, så att de är bekanta med konsekvenserna av olämpligt beteende.

Företagsintegritet

På Krka följer vi principen om nolltolerans mot alla former av bedrägeri, missbruk och orättvisa marknadsförfaranden. Chief Compliance Officer övervakar konsekvent efterlevnaden av regler genom ett effektiviserat  system för att öka medvetenheten och för att hantera olämpligt beteende.
Vår grundläggande princip är att alla beslut ska fattas i Krkas bästa intresse, därför undviker vi situationer där beslut kan uppfattas som om de främst görs på grundval av personliga intressen och inte på Krkas intressen.

Relationerna mellan läkemedelsindustrin och det medicinska området baseras på strikta etiska normer, föreskrifter och riktlinjer som vi tar hänsyn till i alla våra affärsverksamheter.

Vi respekterar regler som styr konkurrensskydd och hindrar inte, på något sätt eller snedvrider, konkurrensen.

Risker för otillbörligt beteende som uppstår genom affärsrelationer, minskas genom regelbunden kontroll av våra kunder, leverantörer och andra affärspartners. På detta sätt kan vi förhindra att verksamheten utförs i strid mot de interna principerna, och som eventuell kan leda till förluster i affärsverksamheten.

Socialt ansvar

Vi genomför vårt sociala ansvar genom att stödja olika aktiviteter i den miljö där vi är verksama. Vi deltar i humanitära aktiviteter men även i aktiviteter som främjar framsteg inom vetenskap, samt  utbildning och kultur som hjälper till att skydda vår naturliga miljö.
Vi tar hand om miljön, respekterar bestämmelserna kring miljön, och vi samarbetar också med lokalsamhället.

Medvetenhet

Vi är medvetna om att goda arbetsresultat endast kan uppnås genom en konsekvent övervakning av företagens efterlevnad av koncernens principerna. Härigenom kan vi stärka våra band till konsumenter och därigenom bygga förtroende för Krka.
Vi är optimistiska inför framtiden och har goda förutsättningar att utföra vårt uppdrag med hjälp av våra engagerade medarbetare. Vi vill att Krka globalt sätt ska agera som ett företag med en tydlig vision, överlägsen kvalitet, sunda värderingar och ett ansvarsfullt företagande.