Chief Compliance Officer

Chief Compliance Officer ansvarar för kontinuerlig bedömning av risker för företagets efterlevnad och samordning av affärsprocesser. Chief Compliance Officer föreslår och etablerar ett effektivt internkontrollsystem och tillser att det råder ökad medvetenhet, utbildning och rådgivning för att förbättra affärsintegriteten. Chief Compliance Officer behandlar rapporter om olämpligt beteende och överträdelser av tillämpliga bestämmelser, interna regler och etiska principer. Chief Compliance Officer ansvarar också för att rapportera till företagsledningen om företagets efterlevnad hos Krka.

Rapportering av olämpligt beteende

Alla anställda i Krka eller tredje part kan rapportera misstänkta bedrägerier.

Om en Krka-anställd upptäcker någon handling som indikerar på misstänkt bedrägeri, måste de informera sin överordnade. Om arten av misstänkt bedrägeri eller dess omständigheter inte tillåter detta, måste de informera chefen för rättsliga frågor eller till Chef Compliance Officer. Misstänkt bedrägeri kan rapporteras anonymt. E-postadressen för rapportering av misstänkt bedrägeri är compliance.officer@krka.biz.

Om informatören inte vill vara anonym kan de anmäla misstänkta bedrägerier per telefon. De kan ringa följande personer:

  • Chief Compliance Officer på +386 7 331 26 00,
  • Chefen för rättsliga frågor på +386 7 331 95 95.

Krka åtar sig att behandla informatörens uppgifter konfidentiellt, professionellt och med omsorg för att skydda informatören på ett korrekt sätt mot eventuella repressalier.

Rules on Fraud Prevention, Detection and Investigation - English (online)