Registerförteckning över personuppgiftsbehandling

Krka har identifierat alla arkiveringssystem som innehåller personuppgifter om de registrerade.

Beskrivning av ett individuellt arkiveringssystem för personuppgifter (dvs register över behandling) innefattar följande:

 • Rättslig grund för behandling av personuppgifter;
 • Kategori av registrerade till vilka personuppgifter relateras;
 • Kategorier av personuppgifter i arkiveringssystemet;
 • Syftet med behandlingen;
 • Varaktigheten av lagring av personuppgifter;
 • Mottagare eller kategorier av personuppgifter som finns i arkiveringssystemet;
 • Huruvida personuppgifter överförs till ett tredjeland eller en internationell organisation, var till, vem till, och de rättsliga skälen för sådan överföring;
 • Allmän beskrivning av personuppgifter:
  - Arkiveringssystem i fysisk form där personuppgifter från arkiveringssystemet finns;
  - Överföring av personuppgifter mellan arkivsystem (gränssnitt);
  - Arkiveringssystemsägare och personer med användarrättigheter för arbetsplatser som har tillgång till dessa uppgifter;
  - Avtalsparter som behandlar  personuppgifter;
  - Överföringsregister;
  - Beskrivning av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.